Ga naar inhoud
menu
Wij zijn geopend! 08:00-17:00

Privacy verklaring

Van Geenen Auto’s B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft Van Geenen Auto’s B.V. hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Van Geenen Auto’s B.V. beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerkenWij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Van Geenen Auto’s B.V. een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

• naam en adres;• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);• geboortedatum;• geslacht;• klantnummer(s);• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Van Geenen Auto’s B.V. in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

• chassisnummer en model van jouw voertuig;• technische gegevens over jouw voertuig;• kenteken van jouw voertuig;• onderhoudshistorie van jouw voertuig;• eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaarWij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Van Geenen Auto’s B.V. hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangenDe verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1. Toestemming2. Uitvoering van een overeenkomst met jou3. Wettelijke verplichting4. Vervulling van een taak van algemeen belang5. Gerechtvaardigd belang van Van Geenen Auto’s B.V. of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevensVan Geenen Auto’s B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].• Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers of servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].• Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].• Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derdenVan Geenen Auto’s B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

• met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];• als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];• als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];• Van Geenen Auto’s B.V. kan jouw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 5].• met partijen die Van Geenen Auto’s B.V. assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];• voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

8. Hoe lang wij gegevens bewarenWij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) jij klant bent bij Van Geenen Auto’s B.V. of interesse blijft tonen in de diensten van Van Geenen Auto’s B.V., (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te makenJe hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen. Van Geenen Auto’s B.V. zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

• het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;• het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;• het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;• het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;• het recht op dataportabiliteit;• het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Van Geenen Auto’s B.V. of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

10. Beveiliging en bescherming van gegevensVan Geenen Auto’s B.V. past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Van Geenen Auto’s B.V. heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

12. ContactVoor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:Van Geenen Auto’s B.V.T.a.v: Marjan PaterIndustrieweg 58b8071 CV NunspeetTel. 0341 – 252214

Home

13. WijzigingenDe manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. (laatste wijziging 3 mei 2018)